Integritetspolicy för kontaktpersoner

Introduktion

Den här personuppgiftspolicyn är till för att du som kontaktperson hos vår befintliga eller potentiella leverantör eller kund ska känna dig trygg med att CityMail AB (”CityMail”, ”vi” eller ”oss”) som personuppgiftsansvarig hanterar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning.

Varför behandlar vi dina personuppgifter och vilken laglig grund har vi för behandlingen?

Vi använder dina uppgifter för att kommunicera med dig och din arbetsgivare i ärenden rörande befintliga eller potentiella avtal med din arbetsgivare.

Vi kan även komma att använda dina personuppgifter för att skicka reklam och erbjudanden om våra tjänster och produkter till dig som din arbetsgivare kan vara intresserad av.

Dessutom kan vi komma att behandla dina personuppgifter för att följa upp eventuella klagomål eller synpunkter från dig eller din arbetsgivare.

De behandlingar som görs i ovanstående syften anser vi vara av intresse för dig som registrerad, eller i vart fall inte vara så pass integritetskränkande att berättigade intressen hos oss eller din arbetsgivare inte kan hävdas.

Vad gör vi med dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter i vår kund- eller leverantördatabas och använder dem för att kommunicera med dig för de ändamål som anges ovan.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

För ovanstående syften och ändamål behandlar vi följande personuppgifter:

 • Ditt fullständiga namn;
 • Din e-postadress;
 • Ditt telefonnummer;
 • Din jobbtitel;
 • Eventuella andra personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att vi kommunicerar med dig; och
Hur har vi fått dina personuppgifter?

Vi kan ha fått dina personuppgifter genom att:

 • Du själv har lämnat dem till oss,
 • Din arbetsgivare, dvs. vår kund eller leverantör, har lämnat dem till oss
 • Vi har sökt upp dina uppgifter
Var behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas inom EU/EES.

Till vem delar vi med oss av dina personuppgifter?

Endast de personer hos oss som behöver använda dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter får behandla personuppgifterna för angivna ändamål.

Vi kan också komma att dela med oss av dina personuppgifter till följande utomstående aktörer för följande ändamål:

 • Extern kundtjänst; för att kunna ge support samt genomföra felsökning
 • Konsultföretag och leverantörer inom IT sektorn; för utveckling och drift av IT-system
Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Om din arbetsgivare är kund/potentiell kund, eller leverantör till oss kommer vi spara dina uppgifter i 36 månader från att avtalet upphört eller kontakten med dig avslutats. Om din arbetsgivare är kund eller leverantör till oss och vi får kännedom om att du inte längre är kontaktperson kommer vi att ta bort dina uppgifter inom 3 månader.

Vill du att vi ändrar eller raderar dina personuppgifter?

Om du vill att vi ändrar felaktiga eller ofullständiga uppgifter, raderar uppgifter eller begränsar vår behandling av dina uppgifter kan du kontakta oss enligt nedan.

Vill du ha en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig som kontaktperson?

Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter som vi behandlar om dig. Kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Ange i din fråga; ditt namn, namnet på den organisation du företräder/företrätt samt den adress du vill att vi skickar uppgifterna till.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

E-postadress: dpo@citymail.se
Telefonnummer: 08-709 43 00
Post: CityMail AB, Box 90 108, 120 21 Stockholm

Integritetspolicy för post & paketmottagare

Introduktion

Den här integritetspolicyn är till för att du som faktisk eller potentiell mottagare av post eller paket (”försändelse”, ”försändelser”) som skickas via CityMail Sweden AB (”vi” eller ”oss”) ska känna dig trygg med att vi som personuppgiftsansvarig hanterar dina uppgifter i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning.

Varför och hur behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att se till att du får din försändelse till din rätta adress. Uppgifterna sparas i ett adressregister. När en av våra kunder skickar en försändelse till dig matchar vi uppgifterna på försändelsen med de uppgifter vi har om dig i vårt adressregister. På så sätt kan vi säkerställa att din försändelse kommer fram till rätt adress. För paket syftar även behandlingen till att möjliggöra presentation av spårningsdata till mottagare och avsändare samt möjlighet för mottagare att göra ändringar i leveransalternativen.

Vi behandlar även dina personuppgifter för support- /klagomålshantering, felsökningsändamål och intern förbättring av verksamheten. Om något har gått fel i distributionen behöver vi utreda vad felet är för att kunna säkerställa att du fortsättningsvis får dina försändelser utdelade till rätt adress.

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att tillgodose våra kunders intresse av att kunna skicka försändelser, vårt intresse av att kunna dela ut försändelser och mottagarnas intresse att ta emot försändelser.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

För att kunna sortera och dela ut försändelser till dig, hantera adressändringar för post (paket eftersänds ej), möjliggöra spårning av paket, support- /klagomålshantering-, felsökningsändamål och intern förbättring av verksamheten kan vi komma att behandla följande av dina personuppgifter:

 • Ditt namn
 • Din adress
 • Ditt personnummer
 • Ditt telefonnummer
 • Din e-postadress
 • Uppgifter om avsändaren
 • Uppgifter om adressändring
 • Egenskaper för adressen som styr hur utdelningen går till.
 • Övriga uppgifter du delger oss vid kontakt i ett supportärende
Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in fastigheternas adresser från Lantmäteriet och uppdaterar ständigt vårt adressregister, både själva och med hjälp av våra samarbetspartners.

Vi kan också få dina personuppgifter från Svensk Adressändring i samband med att du beställt en adressändring eller eftersändning eller i de fall Svensk Adressändring vidareförmedlar förändringar gällande din folkbokföringsadress eller särskilda postadress från SPAR till postoperatörerna.

Om något har gått fel och du kontaktar oss kan vi få dina personuppgifter från dig själv eller från någon annan som rapporterar felet. Dina uppgifter gällande en paketförsändelse får vi från avsändaren.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas både inom och utom EU/EES. Överföring av uppgifterna utanför EU/EES regleras av standardavtalsklausuler. Behandlingen regleras därutöver i biträdesavtal och sker alltid enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Till vem delar vi med oss av dina personuppgifter?

Endast de personer hos oss som behöver använda dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter får behandla personuppgifterna för angivna ändamål.

Vi kan också komma att dela med oss av dina personuppgifter till följande utomstående aktörer för följande ändamål: 

 • Andra postoperatörer; för att kunna dela ut post till dig
 • Vår externa kundtjänst; för att kunna ge support, hantera klagomål samt genomföra felsökning
 • DHL’s ombudsnät; för att kunna lämna ut försändelser som inte ryms i din brevlåda
 • iBoxen; för att, om du som mottagare valt det, kunna leverera försändelser dit
 • Konsultföretag och leverantörer inom IT sektorn; för utveckling och drift av IT-system
 • Myndigheter; i samband med granskning och tillsyn

I de fall aktörerna är personuppgiftsbiträden till oss regleras behandlingarna i biträdesavtal.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter olika länge beroende på ändamålet med behandlingen.

För att säkerställa att du kan få din post sparar vi dina uppgifter i vårt adressregister så länge som du är postmottagare i vårt utdelningsområde.

För support- och felsökningsändamål samt intern förbättring sparar vi dina personuppgifter i maximalt 18 månader.

Vill du att vi ändrar eller raderar dina personuppgifter?

Om du vill att vi ändrar felaktiga eller ofullständiga uppgifter eller raderar uppgifter om dig kan du kontakta oss enligt nedan.

Vill du ha en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig?

Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter som vi behandlar om dig. Kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Ange namn, adress, postnummer och postort i din fråga.

Registerutdrag kan av säkerhetsskäl bara lämnas rörande det namn och den adress som angivits i frågan. Svaret kommer av samma anledning att skickas till den angivna adressen. Vi kan därför inte lämna ut registerutdrag i digital form då vi inte med säkerhet kan identifiera den som önskar sådant eller mottagande digital adress.

Har du klagomål?

Om du har klagomål och vill invända mot hur vi behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten. Integritetsskyddsmyndigheten är en myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet. Integritetsskyddsmyndigheten kan du nå på telefon: 08-657 61 00 eller på e-post imy@imy.se.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

E-postadress: dpo@citymail.se
Telefonnummer: 08-709 43 00
Post: CityMail Sweden AB, Box 90 108 120 21 Stockholm